HashiCorp - subskrypcje, doradztwo, usługi profesjonalne - Linux Polska

O HashiCorp

HashiCorp to twórca oprogramowania do projektowania, zabezpieczania, uruchamiania i integrowania infrastruktury IT w chmurze. Wspiera ono organizacje w automatyzacji środowisk wielochmurowych i hybrydowych, zapewniając efektywne zarządzanie cyklem życia infrastruktury i bezpieczeństwa.

Wśród popularnych produktów HashiCorp znajdują się m.in.:

 • Terraform — narzędzie do automatycznego zarządzania infrastrukturą w chmurze, działające na zasadzie „infrastruktura jako kod”.
 • Vault — umożliwia zarządzanie poufnymi danymi i dostępem na podstawie tożsamości użytkowników.
 • Consul — narzędzie służące do automatycznego wykrywania usług oraz zarządzania ich wzajemnymi połączeniami w architekturze zorientowanej na mikrousługi.
 • Nomad — oprogramowanie do orkiestracji kontenerów i zarządzania klastrami.
 • Packer — narzędzie do tworzenia spójnych obrazów maszyn wirtualnych dla różnych platform.
 • Boundary — zapewnia kontrolę dostępu do zasobów informatycznych na podstawie zdefiniowanych ról i uprawnień.
HashiCorp - subskrypcje, doradztwo, usługi profesjonalne

Kompletne wsparcie dla HashiCorp

OPROGRAMOWANIE HASHICORP

Terraform
Packer
Waypoint
Vault
Boundary
Consul
Nomad
Vagrant

WSPARCIE HASHICORP

Wsparcie społeczności

Wsparcie i usługi premium

USŁUGI LINUX POLSKA

Projekt architektury
Wdrożenie
Wsparcie techniczne w utrzymaniu usług
Konsultacje
Szkolenia

Oprogramowanie HashiCorp w ofercie Linux Polska

Terraform to narzędzie przeznaczone do zarządzania infrastrukturą jako kod (IaC). Umożliwia konfigurację i wdrażanie infrastruktury w chmurze poprzez kodowanie ustawień w plikach konfiguracyjnych, które definiują oczekiwany stan infrastruktury. Automatyzacja zarządzania infrastrukturą jest możliwa w różnorodnych środowiskach, zarówno chmurowych, jak i w lokalnych centrach danych.

Zalety Terraform obejmują:

 • Zarządzanie zasobami: Terraform umożliwia definiowanie i zarządzanie szeroką gamą zasobów IT, takich jak serwery, bazy danych czy zapory sieciowe, za pomocą plików konfiguracyjnych, które precyzyjnie określają układ infrastruktury.
 • Wspierane platformy: Narzędzie współpracuje z wieloma technologiami od wiodących dostawców takich jak Cisco, Cloudflare, GitHub, GitLab, MongoDB, a także z kluczowymi platformami chmurowymi, w tym Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud i VMware Cloud.
 • Język konfiguracji: Konfiguracja w Terraform odbywa się za pomocą dedykowanego języka HashiCorp Configuration Language (HCL) lub w formacie JSON, co zapewnia elastyczność i precyzję w definiowaniu właściwości aplikacji.
 • Moduły: Terraform oferuje rejestr modułów zawierający gotowe konfiguracje do zarządzania infrastrukturą, co umożliwia szybkie i efektywne wdrożenia.

Dowiedz się więcej o Terraform:
dokumentacja Terraform
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

HashiCorp Vault to narzędzie służące do zarządzania tajnymi danymi i poufnymi informacjami. Umożliwia ono automatyzację tworzenia, rotacji i dystrybucji poufnych danych, takich jak klucze API, hasła, certyfikaty i inne.

Vault współpracuje z zaufanymi tożsamościami, co umożliwia automatyzację uwierzytelniania i autoryzację dostępu do tajnych danych. Automatyzacja rotacji sekretów i wdrażanie polityk dostępu w kodzie przyczyniają się do oszczędności czasu deweloperów oraz redukcji kosztów operacyjnych, co ma szczególne znaczenie w dużych środowiskach IT. Narzędzie to również umożliwia konsolidację aplikacji w jednym miejscu, co zwiększa efektywność operacyjną i bezpieczeństwo danych.

Zalety Vault obejmują:

 • Zarządzanie sekretami: centralne przechowywanie, zarządzanie dostępem i programowa dystrybucja tajnych danych.
 • Certyfikaty: automatyczne generowanie, rotowanie i unieważnianie certyfikatów na żądanie.
 • Klucze: zarządzanie dystrybucją kluczy, ich rotacją, aktywacją i dezaktywacją.
 • Ochrona danych: zabezpieczenie przesyłanych i przechowywanych danych.
 • Minimalizacja ryzyka naruszeń: zapobieganie wyciekom poufnych danych, ograniczenie rozprzestrzeniania się sekretów oraz blokowanie dostępu nieautoryzowanym użytkownikom.

Dowiedz się więcej o Vault:
dokumentacja Vault
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

Packer działa na każdym systemie operacyjnym i charakteryzuje się wysoką wydajnością, tworząc równolegle obrazy maszyn dla wielu platform. Umożliwia to automatyzację procesu budowy obrazów systemowych i kontenerów na różnych platformach oraz w chmurach.

Warto zaznaczyć, że Packer nie zastępuje systemów zarządzania konfiguracją, takich jak Chef czy Puppet. W rzeczywistości, podczas tworzenia obrazów, Packer może współpracować z tymi narzędziami do instalacji oprogramowania na obrazie.

Zalety Packera obejmują:

 • Automatyzacja budowy obrazów: Packer automatyzuje proces tworzenia obrazów maszyn lub kontenerów, co umożliwia ich szerokie dostosowanie, aby spełniały specyficzne wymagania aplikacji i organizacji.
 • Współpraca z Terraformem: Packer integruje się z Terraformem, umożliwiając tworzenie i zarządzanie tzw. golden images (obrazami bazowymi) w sposób zautomatyzowany.
 • Język konfiguracji: Packer wykorzystuje HashiCorp Configuration Language (HCL) oraz gotowe szablony do definiowania procesu budowy obrazów, co pozwala na ich dostosowanie, zabezpieczenie, aktualizację i integrację z innymi platformami.
 • Wieloplatformowość: Packer pozwala na tworzenie obrazów dla różnych platform, w tym AWS, Azure, Google Cloud, Docker, VMware i innych.
 • Możliwości rozbudowy: Na rynku dostępne są liczne wtyczki, które umożliwiają rozszerzanie i modyfikowanie funkcjonalności Packera.

Dowiedz się więcej o Packerze:
dokumentacja Packera
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

HashiCorp Waypoint to narzędzie, które wspiera zespoły deweloperskie w standaryzacji procesów wdrażania aplikacji w różnych środowiskach chmurowych. Ułatwia zarządzanie wdrożeniami i automatyzuje procesy dostarczania oprogramowania. Waypoint charakteryzuje się intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, a jego konfiguracja możliwa jest za pomocą wiersza poleceń lub plików konfiguracyjnych.

Zalety Waypointa obejmują:

 • Wdrażanie aplikacji: Waypoint umożliwia efektywne wdrażanie aplikacji na różnorodnych platformach, takich jak Kubernetes, AWS ECS, Docker, Azure czy Google Cloud, minimalizując problemy wynikające z różnic pomiędzy środowiskami.
 • Automatyzacja: Narzędzie automatyzuje procesy CI/CD, obejmujące budowanie, testowanie, wdrażanie i monitorowanie aplikacji, które są konfigurowalne za pomocą plików konfiguracyjnych.
 • Łatwość użycia: Interfejs Waypoint jest użytkowniku przyjazny, a jego konfiguracja jest możliwa zarówno z poziomu wiersza poleceń, jak i plików konfiguracyjnych.
 • Integracje: Waypoint współpracuje z różnymi narzędziami, takimi jak GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, CircleCI, co ułatwia jego integrację z istniejącymi przepływami pracy.
 • Monitorowanie: Waypoint oferuje funkcje monitorowania stanu wdrożeń, umożliwiające szybkie wykrywanie i reagowanie na ewentualne problemy.

Dowiedz się więcej o Waypoincie:
dokumentacja Waypointa
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

HashiCorp Nomad to zaawansowane narzędzie do orkiestracji i zarządzania zadaniami, które umożliwia elastyczne wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami. Nomad został zaprojektowany tak, aby obsługiwać zarówno kontenery, jak i tradycyjne aplikacje działające na serwerach lokalnych oraz w chmurze. Jego prosta architektura oraz zdolność do pracy w różnorodnych środowiskach czynią go idealnym narzędziem do zarządzania zadaniami na dużą skalę.

Zalety Nomada obejmują:

 • Proste i elastyczne harmonogramowanie: Nomad funkcjonuje jako pojedynczy plik binarny, charakteryzujący się niewielkim zużyciem zasobów. Jest zdolny do obsługi szerokiej gamy obciążeń, w tym nie tylko kontenerów, ale także aplikacji Windows, Java, maszyn wirtualnych (VM) i innych.
 • Alternatywa dla Kubernetes: Nomad umożliwia wdrażanie i skalowanie kontenerów bez zbędnej złożoności, oferując atrakcyjną alternatywę dla Kubernetes, szczególnie w sytuacjach, gdy nie wszystkie obciążenia opierają się na kontenerach.
 • Wsparcie dla różnych typów aplikacji: Nomad nie ogranicza się tylko do kontenerów, ale także może zarządzać starszymi aplikacjami lub takimi, które nie wymagają refaktoryzacji na architekturę kontenerową.
 • Zarządzanie zadaniami na urządzeniach brzegowych: HashiCorp Nomad efektywnie zarządza aplikacjami na urządzeniach brzegowych (edge computing) dzięki prostemu modelowi pojedynczego klastra, co pozwala na skuteczne rozwiązania w rozproszonych środowiskach.
 • Przetwarzanie wsadowe: Nomad umożliwia natywne uruchamianie zadań wsadowych z minimalnym nakładem operacyjnym.

Dowiedz się więcej o Nomadzie:
dokumentacja Nomada
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

HashiCorp Boundary to narzędzie umożliwiające kontrolowany dostęp do aplikacji i kluczowych systemów, bazujący na szczegółowo zdefiniowanych uprawnieniach opartych na tożsamości użytkownika. Produkt ten integruje się z zaufanymi dostawcami tożsamości, systemem Vault, narzędziem Terraform oraz rejestratorami usług, oferując funkcje takie jak dynamiczne sekrety, rejestrowanie sesji i zarządzanie infrastrukturą jako kod.

Zalety Boundary obejmują:

 • Możliwość jednokrotnego logowania (Single Sign-On, SSO): Umożliwia dostęp do docelowych usług i aplikacji przez zewnętrznych dostawców tożsamości.
 • Dostęp oparty na tożsamości: Zapewnia dostęp do usług w chmurze przez centralny punkt zarządzania, ułatwiając konfigurację i zarządzanie uprawnieniami IAM dla pojedynczej chmury lub środowisk wielochmurowych.
 • Automatyzacja procesu onboardingu: Ułatwia przyjmowanie użytkowników i hostów oraz przydzielanie uprawnień dostępu.
 • Zarządzanie dynamiczną infrastrukturą i integracja z rejestratorami usług: Pozwala na bieżące aktualizowanie informacji o hostach i katalogach usług.
 • Redukcja ryzyka wycieku poświadczeń: Wykorzystanie dynamicznych sekretów i poświadczeń generowanych „na żądanie” zwiększa bezpieczeństwo dostępu do usług i hostów dzięki HashiCorp Vault.

Dowiedz się więcej o Boundary:
dokumentacja Boundary
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

HashiCorp Consul to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania siecią usług, które wspiera organizacje w bezpiecznym łączeniu aplikacji działających w różnorodnych środowiskach.

Zalety Consul obejmują:

 • Odkrywanie usług: Consul oferuje dynamiczny katalog usług dostępnych w różnych środowiskach, takich jak chmury, Kubernetes, maszyny wirtualne i lokalne infrastruktury. Umożliwia to łatwą rejestrację, odkrywanie i monitorowanie usług.
 • Bezpieczna komunikacja: Dzięki funkcjom siatki usług (service mesh), Consul zapewnia bezpieczną i łatwą do zarządzania komunikację między aplikacjami, oferując szyfrowanie, monitorowanie i poprawę niezawodności/ciągłości działania usług sieciowych.
 • Automatyzacja: Consul automatyzuje złożone zadania sieciowe, takie jak równoważenie obciążenia, konfigurację zapór sieciowych, bramek, VPN i innych. Ułatwia to optymalizację wdrażania aplikacji i zarządzania operacjami.
 • Skalowalność: Consul umożliwia skalowanie rozwiązań sieciowych działających w wielu centrach danych, zapewniając globalną widoczność i kontrolę, co przekłada się na szybsze wdrażanie usług, optymalizację operacji i stosowanie zasady najmniejszych uprawnień.

Dowiedz się więcej o Consul:
dokumentacja Consul
opcje licencjonowania i cennik
strona projektu

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a oprogramowaniem HashiCorp:

  Nasi Klienci