Polityka prywatności Linux Polska

Strona „www.linuxpolska.pl” (zwana dalej Stroną) należy do Linux Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, budynek Equator IV, 11 piętro, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326158, NIP 7010181018, REGON: 141791601 mającej kapitał zakładowy 1 000 500,00 zł (zwana dalej Linux Polska). Poniżej informujemy, na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dla tych odwiedzających Stronę, którzy korzystają z innych naszych usług lub wyrazili zgody na otrzymywanie od Linux Polska informacji handlowych lub też skierowali do nas pytania poprzez formularze kontaktowe. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane.

Linux Polska przetwarza informacje w celu ulepszania Strony, tak by była przyjazna użytkownikowi. Dane, które możemy pozyskiwać dotyczą: daty i godziny dostępu, przeglądanych stron i plików, kraju użytkownika, organizacji użytkownika (na podstawie adresu IP), rodzaju i wersji przeglądarki.

Witryny internetowe stron trzecich

Strona może zawierać odnośniki do witryn internetowych osób trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele lub administratorzy takich stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne zasady niż Linux Polska. Po wejściu na stronę internetową (strony trzeciej) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).

Cookies

Linux Polska wykorzystuje pliki ciasteczek, zwane cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane do celów utrzymania jakości Strony, zwiększenia zaangażowania użytkowników, a także do ogólnych celów statystycznych.

Facebook

Użytkownik, korzystający z przycisku „Udostępnij” znajdującego się na Stronie, loguje się w serwisie Facebook. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Facebook.

Facebook udostępnia określone funkcje i narzędzia, np. piksele, SDK i API, które użytkownik może dodawać do swoich witryn lub aplikacji, aby umożliwić przesyłanie danych do Facebooka, w tym danych o działaniach podejmowanych na jego witrynach lub aplikacjach. Na Stronie wykorzystujemy piksel Facebooka. Piksel to narzędzie wykorzystujące pliki cookies, umożliwiające przesyłanie danych do Facebooka, w tym danych o działaniach podejmowanych przez użytkowników w witrynach i aplikacjach (tzw. dane o zdarzeniach). Więcej informacji jest dostępnych na stronie więcej informacji jest dostępnych na stronie.

Twitter

Użytkownik, korzystający z przycisku „Udostępnij” znajdującego się na stronie, loguje się w serwisie Twitter. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu Twitter.

LinkedIn

Użytkownik, korzystający z przycisku „Udostępnij” znajdującego się na stronie, loguje się w serwisie LinkedIn. Ciasteczko jest zapisywane, gdy przeglądarka uzyska dostęp do serwisu LinkedIn.

Zoho SalesIQ

System ZOHO SalesIQ, z którego korzysta Linux Polska, przy pomocy wtyczki, zbiera dane, takie jak adres protokołu internetowego, typ przeglądarki, język przeglądarki, adres URL, dostępne pliki, strefa czasowa i system operacyjny odwiedzających Stronę.

Google Analytics

Google Analytics analizuje strony internetowe, a także gromadzi informacje o sposobie korzystania internautów z analizowanej strony, wykorzystując w tym celu pliki cookies. Dane obejmują: miejsce, z jakiego internauta trafił na Stronę, typ urządzenia, liczbę odwiedzin, odwiedzane strony, czas wizyty na Stronie, termin wizyty na Stronie.

Modyfikacje obsługi cookies

Co do zasady, odwiedzający Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu końcowym ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym. Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może w niektórych przypadkach spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Dane osobowe

  1. Administrator danych
    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) użytkowników Strony, klientów lub osób fizycznych działających za klientów jest Linux Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, budynek Equator IV, 11 piętro wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326158, NIP 7010181018, REGON: 141791601 (zwana dalej Administratorem), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przez adres poczty elektronicznej biuro@linuxpolska.pl.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu a) przygotowania i wykonania zamówień na świadczone umownie usługi, udzielania informacji o oferowanych usługach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; b) badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; c) oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; d) przekazywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w ramach marketingu bezpośredniego usług, na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
  3. Osoba, której dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 2) lit. b) i c) powyżej ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, co będzie skutkowało wstrzymaniem przetwarzania w tych celach.
  4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane w celu określonym w pkt 2 lit. d ) powyżej ma prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu usług świadczonych przez Administratora, takich jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub komunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane, a także do innych odbiorców, jeśli takie przekazanie wynika z przepisów prawa. Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych działających za klientów, są przetwarzane w systemach informatycznych, z jakich korzysta Administrator. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane przekazane uprzednio do Administratora, w tym między innymi: imię i nazwisko, firmę klienta, stanowiska osób kontaktowych, numery telefonów, adresy e-maili lub inne służbowe dane kontaktowe. W celu wykonania świadczeń umownych przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.
  6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umów, a także przez okres wyznaczony przepisami prawa dotyczącymi ustalania, dochodzenia, ewidencjonowania, obrony w zakresie roszczeń cywilnych lub obowiązków publiczno-prawnych, określonych przez przepisy prawa podatkowego i rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.
  7. Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną, która umożliwia Administratorowi podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także przygotowanie ofert na inne usługi Administratora.
  8. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „WYSOKI”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

Odpowiedzialność

Linux Polska nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niej, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

Zmiany polityki prywatności

Linux Polska zastrzega sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności. O zmianie poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na Stronie. Ostatnia aktualizacja Polityki została dokonana w dniu 25 maja 2018 roku.