Wszystkie logi w jednym miejscu – zalety centralizacji logów - Linux Polska

Wszystkie logi w jednym miejscu – zalety centralizacji logów

07/11/2023
Podziel się

W obecnej erze cyfrowej, w której technologia dynamicznie ewoluuje, firmy i organizacje muszą stale adaptować swoje podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną. Rozwój technologiczny niesie ze sobą coraz większą ilość danych generowanych przez różnorodne systemy i aplikacje, a właściwa ich analiza jest kluczowym wyzwaniem dla efektywnego zarządzania całym środowiskiem IT. Wprowadzenie Centralnego Repozytorium Logów na własnych serwerach staje się zatem szansą dla nowoczesnych organizacji, które chcą skutecznie zarządzać swoją infrastrukturą.

Centralne Repozytorium Logów (ang. Centralized Repository for Logs on-premises, CRLO) umożliwia scentralizowane gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie logami pochodzącymi z różnych elementów infrastruktury IT. W jednym strategicznym punkcie kompletowane są informacje związane z działaniem systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji, firewalli sprzętowych i programowych, urządzeń sieciowych oraz innych komponentów środowiska informatycznego. Taka centralizacja logów pozwala na kompleksową analizę, optymalizację, monitorowanie oraz zabezpieczanie infrastruktury. Jest to szczególnie istotne w kontekście szybko rosnącej złożoności środowisk IT w firmach oraz wspomnianej zwiększającej się ilości generowanych danych – w tym logów.

Centralne Repozytorium Logów

Zarządzanie logami staje się coraz bardziej wymagającym i angażującym zadaniem, a ręczna administracja rozproszonymi danymi powoli staje się niemożliwa – a z pewnością nie jest już opłacalna. W takiej sytuacji centralizacja logów na własnych serwerach jest strategicznym podejściem pozwalającym na skuteczne reagowanie na wyzwania związane z gromadzeniem, kompleksową analizą i interpretacją logów. Dzięki temu każde zdarzenie, informacja diagnostyczna czy ostrzeżenie jest gromadzone w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Centralne Repozytorium Logów na własnych serwerach – główne funkcje

Centralne Repozytorium Logów umożliwia efektywne zarządzanie logami na wielu poziomach. Po pierwsze, gromadzi logi z różnych źródeł – z każdego elementu infrastruktury. Co ważne, dzieje się to w sposób automatyczny, co eliminuje konieczność ręcznego, czasochłonnego zbierania logów z rozproszonych źródeł, które niesie ze sobą prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Po drugie, CRLO umożliwia standaryzację i normalizację logów. Ułatwia analizę oraz korzystanie z danych logów w sposób spójny. Dzięki temu analitycy mogą efektywnie wyciągać wnioski oraz identyfikować wzorce zachowań w całej infrastrukturze. To z kolei pomaga w wykrywaniu potencjalnych problemów czy zagrożeń oraz ma duże znaczenie w analizie ryzyka oprogramowania. Po trzecie, Centralne Repozytorium Logów zapewnienia możliwość bezpiecznego przechowywania danych logów. Ważne jest, aby logi były chronione przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją, szczególnie w kontekście wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących poufności danych. Należy pamiętać, że firmy i organizacje mają obowiązek działać zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami. To po ich stronie leży dostosowanie praktyk i procesów, aby spełniały one wymogi oraz zapewniały bezpieczeństwo danych i prywatność ewentualnych użytkowników. Centralne Repozytorium Logów w tym pomaga.

Korzyści Centralnego Repozytorium Logów – wartość sama w sobie

Centralne Repozytorium Logów jest fundamentalnym narzędziem w złożonych środowiskach informatycznych, w których ilość generowanych danych rośnie lawinowo. W obliczu tego wyzwania skuteczne gromadzenie, analiza i zarządzanie logami to priorytet umożliwiający zapewnienie wydajności i dostępności systemów informatycznych, ale przede wszystkim – bezpieczeństwa infrastruktury.

Konsolidacja informacji

Jedną z korzyści CRLO jest możliwość agregacji danych logów z różnych źródeł oraz ich skonsolidowanie i przechowywanie w jednym miejscu. W tradycyjnych środowiskach logi są rozproszone na różnych serwerach, aplikacjach i urządzeniach sieciowych, co sprawia, że analiza tych danych jest nieefektywna i wymaga sporego zaangażowania kapitału ludzkiego – oczywiście wiążą się z tym koszty. Centralizacja logów pozwala na usystematyzowanie procesu gromadzenia logów, umożliwiając łatwy dostęp i efektywną analizę.

Skuteczna analiza i monitorowanie

Dzięki centralnemu repozytorium logów organizacje zyskują możliwość przeprowadzania skutecznej analizy logów na szeroką skalę. Zbierane dane logów są standaryzowane, co ułatwia analitykom szybkie wykrywanie wzorców, nieprawidłowości czy nietypowych zdarzeń w środowisku IT. Zagregowanie danych w jednym miejscu pozwala bowiem na wykorzystanie narzędzi umożliwiających parsowanie logów do konkretnego formatu, który następnie z powodzeniem może zostać użyty w procesach analitycznych. Platformy tego typu często są w stanie generować czytelne wykresy i statystyki. Monitorowanie logów umożliwia bieżącą ocenę wydajności systemów, identyfikację ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na incydenty. Tym samym przechodzimy do kolejnej korzyści.

Szybka reakcja na zagrożenia

Jednym z kluczowych aspektów w zapewnianiu bezpieczeństwa informatycznego jest czas. Centralne Repozytorium Logów pozwala na natychmiastowe reagowanie na potencjalne zagrożenia. Analiza skonsolidowanych logów umożliwia identyfikację podejrzanej aktywności czy ataków na poszczególne komponenty infrastruktury IT. Szybka reakcja na te zdarzenia minimalizuje skutki ewentualnych incydentów, ograniczając potencjalne straty, ryzyko, a także utratę wiarygodności na rynku.

Optymalne zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi logów jest skomplikowanym procesem, zwłaszcza w organizacjach generujących bardzo duże ilości danych. Centralne Repozytorium Logów znacznie ułatwia ten proces, umożliwiając skuteczne przechowywanie, archiwizację i zarządzanie danymi. Możliwość zastosowania zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania i filtrowania danych logów przekłada się na efektywne zarządzanie zasobami, co jest kluczowe dla optymalnej wydajności systemów informatycznych.

Zgodność z regulacjami i normami

Firmy muszą spełniać szereg regulacji i norm związanych z ochroną danych, bezpieczeństwem czy audytem. CRLO ułatwia spełnianie tych wymagań, umożliwiając skuteczne monitorowanie i zarządzanie logami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w sektorach takich jak finanse, zdrowie czy administracja publiczna, gdzie przestrzeganie tych regulacji jest priorytetem.

Ograniczenie kosztów kompetencji oraz kosztów administracji

Jedną z najistotniejszych korzyści płynących z wdrożenia Centralnego Repozytorium Logów na własnych serwerach jest ograniczenie kosztów kompetencji i administracji. Tradycyjne metody zarządzania logami wymagają zatrudnienia wielu specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie różnych systemów logowania. Każdy system generujący logi, jak również narzędzia do ich analizy i monitorowania, wymaga bowiem dedykowanej wiedzy i doświadczenia. Konieczne jest przeszkolenie personelu w obsłudze różnych platform, co niesie ze sobą koszty czasowe i finansowe.

Wdrożenie scentralizowanego repozytorium logów eliminuje tę skomplikowaną strukturę, zastępując ją jednym, zintegrowanym systemem umożliwiającym holistyczne spojrzenie na całą infrastrukturę i efektywne zarządzanie logami. Dzięki temu organizacja może skoncentrować wysiłki na zrozumieniu działania i obsłudze tylko jednego narzędzia. Oznacza to redukcję potrzeby zatrudniania wielu specjalistów, co przekłada się na znaczne oszczędności w organizacji.

Z powyższego jednoznacznie wynika także ograniczenie kosztów administracji. Zamiast monitorować i utrzymywać wiele oddzielnych systemów logowania, administratorzy skupiają się na jednym, scentralizowanym narzędziu. Jest to znaczące uproszczenie procesu zarządzania. Redukcja czasu i zasobów poświęconych na codzienne, często nudne operacje administracyjne przekłada się na efektywność organizacji. W rezultacie firma oszczędza zasoby, a management może skoncentrować się na strategicznych aspektach działalności.

W kontekście kosztów warto także podkreślić, że centralne repozytorium logów pozwala na lepszą kontrolę nad danymi. Dzięki scentralizowanej strukturze organizacja zyskuje pełną obserwowalność (ang. observability). Jest to ważne z perspektywy zgodności z regulacjami, ponieważ, jak wspomnieliśmy wyżej, organizacje muszą spełniać określone wymogi dotyczące przechowywania i ochrony danych. Unikatowe wyzwania związane z różnymi lokalizacjami i formatami danych logów, które występują w rozproszonych systemach logowania, są eliminowane. W rezultacie dochodzi do redukcji ryzyka i minimalizacji ewentualnych kar finansowych związanych z potencjalnym naruszeniem zasad ochrony danych.

Możliwość powiązywania zdarzeń pomiędzy systemami i komponentami infrastruktury

Scentralizowane repozytorium logów umożliwia organizacjom analizę większej ilości informacji, co pozwala na zrozumienie pełnej historii oraz kontekstu danego zdarzenia. Na przykład, w przypadku ataku na sieć, możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich powiązanych zdarzeń, co ułatwia szybką reakcję i minimalizację szkód.

Powiązywanie zdarzeń pomiędzy systemami i składnikami infrastruktury stanowi więc istotną korzyść wynikającą z wdrożenia CRLO. W tradycyjnym podejściu, gdzie logi są rozproszone na różnych systemach i urządzeniach, trudno jest uzyskać kompleksową obserwowalność nad funkcjonowaniem całej infrastruktury IT. Każdy składnik generuje logi w swoim kontekście, co sprawia, że analiza zdarzeń i wykrywanie zależności pomiędzy nimi staje się skomplikowane.

Scentralizowane repozytorium logów pozwala spojrzeć na całą infrastrukturę w sposób spójny i kompletny. Zintegrowane dane logów umożliwiają analizę i identyfikację relacji pomiędzy różnymi zdarzeniami w różnych systemach. Dzięki temu, jeżeli wystąpią problemy, anomalie lub zagrożenia w jednym komponencie, można szybko zidentyfikować ich wpływ na pozostałe elementy infrastruktury.

Oprócz szybkiej i skuteczniejszej reakcji na incydenty powiązywanie zdarzeń zapewnia także lepszą wydajność i efektywność infrastruktury IT. Analiza powiązań między logami z różnych systemów może ujawnić wzorce, które wskazują na potencjalne obszary optymalizacji lub potrzebę skalowania. W rezultacie możemy zoptymalizować te komponenty środowiska, których optymalizacji potencjalnie byśmy nie zakładali.

W kontekście zgodności z przepisami powiązywanie zdarzeń jest równie istotne. Wiele przepisów prawnych i standardów branżowych nakłada obowiązek monitorowania oraz raportowania określonych zdarzeń. Scentralizowane repozytorium logów ułatwia spełnianie tych wymogów, umożliwiając raportowanie kompleksowych informacji związanych z danymi zdarzeniami z różnych części infrastruktury.

Lokalne Scentralizowane Repozytorium Logów – pierwszy krok w stronę observability

Lokalne Scentralizowane Repozytorium Logów

Observability (pol. obserwowalność) jest modelem pracy z danymi pozwalającym zrozumieć, co dzieje się na każdym poziomie złożonego ekosystemu cyfrowego w danej organizacji (w infrastrukturze sprzętowo-systemowej, warstwie sieciowej, usługach IT, aplikacjach, systemach ERP, księgowych, obsłudze klienta czy procesach biznesowych). Pojęcie obserwowalności opiera się na gromadzeniu i analizie danych pochodzących z różnych komponentów infrastruktury, co ma na celu uzyskanie informacji o stanie i funkcjonowaniu całego środowiska informatycznego. Można słusznie zauważyć, że obserwowalność ma wiele wspólnego z monitoringiem. Pomiędzy tymi dwoma terminami występują jednak pewne różnice dotyczące wykorzystywanych mechanizmów. Monitoring skupia się przede wszystkim na zbieraniu danych o stanie pojedynczych systemów w celu szybkiej reakcji na przekroczenia warunków brzegowych. Natomiast obserwowalność nie tylko gromadzi dane z wielu systemów i infrastruktury, ale dodatkowo przeprowadza na nich korelacje oraz umożliwia drążenie powiązanych danych w celu uzyskania informacji, dlaczego coś się wydarzyło w jednym ze składników środowiska IT i jaki inny element miał na to wpływ. Umożliwia to natychmiastową analizę przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis) i podjęcie stosownych działań.

Observability – korzyści

Observability zapewnia wiele korzyści – począwszy od możliwości identyfikacji prawdziwych przyczyn awarii lub obniżenia wydajności, poprzez wskazywanie potencjalnych obszarów optymalizacji, aż po ułatwienie powiązywania danych zdarzeń. Co za tym idzie – pomoc w dostrzeganiu tendencji i wzorców w działaniu poszczególnych komponentów. W rezultacie obserwowalność umożliwia szybsze i bardziej efektywne reagowanie na problemy oraz zapobieganie im w przyszłości.

Na pełną obserwowalność w przedsiębiorstwie składają się: logi, metryki oraz ślady – tak zwane 3 filary observability. Każdy z nich daje możliwość spojrzenia na stan infrastruktury z innej perspektywy. Dzięki analizie wszystkich trzech filarów możliwe jest zobrazowanie stanu całego środowiska we wszystkich jego warstwach.

Pierwszym krokiem w stronę zapewniania w organizacji observability jest analiza logów, a więc wdrożenie lokalnego scentralizowanego repozytorium logów. Umożliwia ono pełny wgląd we własną infrastrukturę oraz podejmowanie trafnych decyzji opartych na realnych danych operacyjnych. CRLO jest fundamentem dla dalszych działań związanych z monitorowaniem, analizą, bezpieczeństwem oraz zrozumieniem infrastruktury IT. To miejsce, w którym agregowane i przechowywane są wszelkie informacje o zdarzeniach, błędach, aktywnościach użytkowników oraz innych aspektach funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska. Organizacja ma więc spójną i uporządkowaną bazę danych, swoiste repozytorium, na podstawie którego może budować cały proces monitorowania i analizy.

Istotnym elementem budowania observability jest standaryzacja i normalizacja danych logów. Jak już wiemy, różne systemy, aplikacje czy urządzenia generują logi w różnych formatach i strukturach. CRLO pozwala na sprowadzenie tych danych do jednolitego formatu, co ułatwia ich analizę i interpretację. W rezultacie nawet skomplikowane zależności między różnymi składnikami systemu stają się zrozumiałe. Analitycy i systemy monitorujące są w stanie pracować z danymi efektywniej, co prowadzi do szybszego wykrywania ewentualnych problemów i podejrzanej aktywności.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów obszarze observability i monitoringu poprzez doradztwo w zakresie tworzenia strategii, konsulting, rozwój kompetencji pracowników, audyty, modernizację oraz rozwój narzędzi. Pomagamy także we wdrożeniu centralnego repozytorium dzienników i danych telemetrycznych oraz obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

Przejdź do oferty

Observability w DevOps

DevOps to najpopularniejsza metodyka rozwoju oprogramowania. W ostatnim czasie zaadaptowało ją wiele firm i organizacji. Należy jednak pamiętać, że samo jej wdrożenie to nie wszystko. Na efektywność DevOps ma bowiem wpływ kilka elementów. Jednym z kluczowych jest właśnie observability.

Podstawową ideą metodyki DevOps jest ekspresowe i przede wszystkim bezpieczne tworzenie oraz dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania. Brak świadomości i zrozumienia błędu w systemie stanowi przeszkodę w skutecznym jego usunięciu. To z kolei prowadzi do opóźnień w dostarczaniu i wdrażaniu oprogramowania. Aby metodyka DevOps działała efektywnie, należy zapewnić zespołom developerskim pełną obserwowalność środowiska. Gwarantuje ją omawiane observability, które umożliwia kontrolę nad zdarzeniami w czasie rzeczywistym.

Współczesne systemy informatyczne są bardzo złożone. W związku z tym coraz trudniejsze jest wykrywanie, zrozumienie, naprawianie oraz zapobieganie ewentualnym błędom czy awariom. W ostatnich latach obserwuje się przekształcenie wielu systemów w mikroserwisy oparte na chmurze. Zespoły DevOps rozwijają i wdrażają je w błyskawicznym tempie, co, choć innowacyjne i bardzo wygodne, może generować liczne, często niezrozumiałe błędy.

Observability w DevOps pozwala wyłapywać trudne do wykrycia błędy, wpływając na ograniczenie czasu potrzebnego na ich wyeliminowanie. Szybkie rozwiązywanie problemów ma kluczowe znaczenie. Nawet pojedynczy nierozwiązany błąd może generować kolejne, a pozostawienie go w systemie prowadzi do spadku efektywności metodyki DevOps w organizacji.

Przegląd rozwiązań agregacji logowania

Aby móc korzystać z pełnego observability potrzebne są odpowiednie narzędzia. W odpowiedzi na rosnące potrzeby powstało więc oprogramowanie, które umożliwia lepsze zrozumienie, analizę i reakcję na zdarzenia oraz wyzwania w systemach informatycznych. Każdy system ma bowiem własne wymagania i potrzeby. Wybierając narzędzia do monitorowania i obserwacji systemów, należy zwrócić uwagę m.in. na intuicyjność oraz przejrzystość interfejsu użytkownika, zakres funkcjonalności oprogramowania, możliwość jego integracji z zewnętrznymi narzędziami, możliwość automatyzacji wybranych procesów, stopień skomplikowania instalacji oraz początkowej konfiguracji, a także koszt zakupu i użytkowania.

Poniżej krótka charakterystyka kilku proponowanych przez nas narzędzi:

  • Splunk Observability – platforma, która integruje różne narzędzia monitorujące, analizujące i wizualizujące dane z systemów, aplikacji i infrastruktury IT. Umożliwia pełną obserwację środowiska cyfrowego, identyfikację problemów oraz optymalizację wydajności.
  • Elastic Observability – zestaw narzędzi firmy Elastic, które pozwalają na monitorowanie i analizowanie logów, metryk, śladów transakcji i innych danych związanych z aplikacjami i systemami. Umożliwia szybkie odnajdywanie oraz diagnozowanie problemów.
  • Datadog Observability – platforma monitorująca, która integruje dane z różnych źródeł, takich jak logi, metryki, ślady i eventy. Pozwala na kompleksową obserwację aplikacji, mikroserwisów, kontenerów i chmury, umożliwiając analizę i optymalizację wydajności.
  • AppDynamics Observability – narzędzie umożliwiające monitorowanie aplikacji, infrastruktury i użytkowników. Pozwala na szybkie wykrywanie, diagnostykę i reagowanie na problemy.
  • KubeSphere Observability – platforma przeznaczona do monitorowania i zarządzania złożonymi środowiskami opartymi na Kubernetes. Umożliwia obserwację klastra Kubernetes, aplikacji w kontenerach i mikroserwisach, wpływając na optymalizację działania systemu.

Więcej informacji na temat powyższych narzędzi dowiesz się z naszego artykułu „Observability – przegląd najpopularniejszych narzędzi”.

Case Study

Posiadamy spore doświadczenie w obszarze wdrażania observability i monitoringu IT u klientów działających w różnych branżach. Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu analitycznego wglądu w funkcjonowanie ich złożonych środowisk informatycznych, na które składają się m.in. infrastruktura sprzętowa i programowa, aplikacje, usługi IT oraz procesy biznesowe. Organizacje zyskują pełną świadomość działania ich systemów, możliwości wystąpienia potencjalnych awarii oraz wiedzę, jak zapobiegać problemom, zanim te wpłyną w sposób negatywny na środowisko.

Budowa Centralnego Repozytorium Logów dla kluczowego urzędu administracji rządowej

Naszym zadaniem było przygotowanie jednolitego, skonsolidowanego środowiska, w którym klient chciał gromadzić, przetwarzać i analizować informacje o wszelkich zdarzeniach płynących od poszczególnych zasobów systemu informatycznego o znaczeniu krytycznym. Stworzyliśmy w tym celu Centralne Repozytorium Logów, wykorzystując technologię ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Prometheus oraz Grafana. Zainstalowaliśmy oraz skonfigurowaliśmy rozwiązanie, po czym zintegrowaliśmy je z systemami generującymi logi. Umożliwiliśmy wizualizację i analizę danych, archiwizację oraz monitorowanie i raportowanie działania zasobów systemu. W rezultacie doprowadziliśmy do uproszczenia i zautomatyzowania procesów monitorowania danych systemu oraz skrócenia czasu potrzebnego na diagnostykę problemów. Dzięki uzyskaniu pełnego obrazu działania zasobów poprawiliśmy procesy zarządzania i monitorowania infrastruktury. Przeczytaj więcej o tym wdrożeniu: Budowa RCLO dla administracji rządowej.

Wsparcie w budowie Centralnego Repozytorium Logów w modelu on-prem dla jednego z największych polskich banków

Głównym celem dla tego klienta również było stworzenie Centralnego Repozytorium Logów. Prace miały zapewnić ciągłość działania, wydajność i pojemność jednego z krytycznych systemów, a także integralność i spójność plików konfiguracyjnych. Całość musiała uwzględniać środki kontroli dostępu oraz gwarantować bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych informacji. W tej sytuacji także postawiliśmy na technologię ELK, Prometheus i Grafana. Dzięki zapewnieniu jednolitego i zabezpieczonego miejsca do przechowywania logów zwiększyliśmy bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do danych logów klienta. Automatyzacja procesów przetwarzania i analizowania logów w znaczący sposób wpłynęła na oszczędność czasu i zasobów. Umożliwiliśmy też szybkie wykrywanie potencjalnych problemów. Dowiedz się więcej o tej realizacji: Wsparcie w budowie CRLO w banku.

Podsumowanie – czy warto skorzystać z potencjału Centralnego Repozytorium Logów?

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii jednym z istotnych elementów umożliwiających efektywne zarządzanie infrastrukturą IT jest Centralne Repozytorium Logów na własnych serwerach (CRLO). Dzięki konsolidacji informacji, możliwości skutecznej analizy logów i szybkiej reakcji na zagrożenia, wygodnemu przechowywaniu, łatwej archiwizacji i zarządzaniu danymi w zgodności z obowiązującymi normami i prawem organizacje mogą optymalnie zarządzać całym środowiskiem informatycznym. Wpływa to przede wszystkim na ograniczenie kosztów (na wielu etapach), poprawienie wydajności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. CRLO daje także możliwość powiązywania zdarzeń pomiędzy systemami i poszczególnymi składnikami infrastruktury umożliwiając identyfikację relacji pomiędzy różnymi zdarzeniami. W rezultacie specjaliści szybciej i skuteczniej reagują, podejmując zawsze najlepsze możliwe decyzje.

Warto rozważyć wdrożenie CRLO w swojej organizacji. Krok ten może okazać się kluczowy dla utrzymania bądź poprawienia efektywności i konkurencyjności na rynku. Zakres działalności czy specyfika branży nie stanowią żadnych barier – implementacja CRLO może przynieść znaczące korzyści w każdym przedsiębiorstwie czy organizacji wykorzystującej technologię informatyczną. Wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, usprawnienie operacji i skuteczne kompleksowe zarządzanie infrastrukturą. To inwestycja, która może zwrócić się wielokrotnie.

Dodatkowe zasoby

W celu pogłębienia wiedzy na temat centralizacji logów oraz implementacji Centralnego Repozytorium Logów zachęcamy do zapoznania się z poniższymi źródłami:

Zobacz również

    Skontaktuj się z nami